Aireal farmland

HET PROJECT.

Achtergrond

Voedselverlies en voedselverspilling zijn een wereldwijde uitdaging. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) gaat ongeveer een derde van al het wereldwijd geproduceerde voedsel op een bepaald punt in de voedselvoorzieningsketen verloren of wordt het verspild. In de EU komt dit neer op ongeveer 87,6 miljoen ton voedsel per jaar. 
Voedselverspilling betekent niet alleen dat waardevolle en vaak schaarse bronnen zoals voedingsstoffen, water, grond en energie verloren gaan, maar het draagt ook bij tot de klimaatverandering. Volgens de FAO heeft voedselverspilling een wereldwijde koolstofvoetafdruk van ongeveer 8% van alle wereldwijde broeikasgasemissies die door mensen worden veroorzaakt. Voor elke kilo geproduceerd voedsel komt 4,5 kilo CO2 in de atmosfeer terecht. De EU heeft zich ten doel gesteld om voedselverspilling tegen 2025 met 30% te verminderen en tegen 2030 met 50%.
 

Verlenging van het Trotec LIFE-project tot 30/06/2024.

Veranderingen in het politieke, economische, sociaal internationale landschap in de afgelopen jaren hebben geleid tot een herschikking van enkele werkpakketten in ons LIFE-project: 

Door de Covid-19 pandemie was Trotec minder in staat om fysieke bijeenkomsten met nieuwe leveranciers te organiseren, de nieuwe oplossingen live te presenteren en deel te nemen aan beurzen, conferenties, enz.

Door de recente energiecrisis was er een verminderde productiecapaciteit van de voedselproducenten en de hoge energie- en grondstofprijzen zorgden ervoor dat er minder voormalige voedingsmiddelen werden opgehaald. Dit had een belangrijke impact op de variëteiten van de te testen en te verwerken voedselstromen.

Door problemen in de levertijd van de benodigde componenten (zoals sensoren) hebben de IT-oplossingen, met name het nieuwe IT 4.0-industriesysteem aanzienlijke vertraging opgelopen. Dit betekent dat er een uitbreiding nodig is om het IT-systeem te ontwikkelen, te installeren, te testen en te optimaliseren met verschillende soorten leveranciers. We willen voldoende tijd voorzien om de interne medewerkers te trainen in het werken met het nieuwe programma en de debuggen van de IT-problemen voordat we het voor alle klanten implementeren.

Trotec kreeg groen licht om het project met 10 maanden te verlengen om zo de deliverables en mijlpalen te bereiken zoals voorzien in het projectvoorstel. Trotec zal zich concentreren op de actieplannen zoals hieronder vermeld. Eind juni 2024 zullen ook alle andere actieplannen worden afgerond.

B1 en B2: demonstratie van uitpaksystemen en demonstratie van het verwerken van nieuwe voedselreststromen.

B3: nieuw IT-monitoringsysteem voor Industrie 4.0

B4: duurzaamheid en voortzetting van het project (nieuwe einddatum 06/2024)

B5: repliceerbaarheid en overdraagbaarheid (nieuwe einddatum 06/2024)

D1-D2: technische verspreiding en verspreiding naar het grote publiek (nieuwe einddatum 06/2024)

 

ACTIES.

Trotec wil de soorten voormalige levensmiddelen die als diervoeder worden gebruikt uitbreiden naar complexe producten die moeilijk te behandelen en/of uit te pakken zijn. Door hun complexiteit zouden deze producten normaal gesproken tot afval worden verwerkt, maar via het LIFE F3-project kan Trotec meer voedsel binnen de voedselketen houden. LIFE F3 wil nieuwe technologieën demonstreren, valideren en industrieel uitrollen om dit doel te bereiken.

Het project omvat een multidisciplinaire aanpak die informatie over biologische, fysische en chemische parameters, risicobeoordeling en kosteneffectiviteit integreert. De projectstructuur omvat de volgende acties:

 

Actie B 1: Demonstratie van een uitpaksysteem
Ontwikkeling van een snelle uitpaklijn, voornamelijk gericht op voormalige levensmiddelen die moeilijk uit te pakken zijn, zoals kleverige producten, diepvriesproducten en levensmiddelen die niet eetbare gadgets bevatten.

Actie B 2 : demonstratie van de verwerking van nieuwe stromen voormalige levensmiddelen
Optimaliseren van de thermische behandeling van complexe voormalige levensmiddelen zoals producten met een hoge dichtheid, kleverige producten, bijproducten van de fruitverwerking, producten met lage droge stof en producten met pitten/zaden.

Actie B 3: Nieuw 4.0 IT-systeem
Door de voormalige levensmiddelen te controleren en te wegen, worden gegevens verzameld en gedeeld met voedingsproducenten met als doel het bewustzijn omtrent voedselverspilling in het bedrijf te vergroten.

Actie B 4: Duurzaamheid en voortzetting van het project
Er zal een strategie worden ontwikkeld om de resultaten van het project na afloop te bestendigen.

Actie B 5: Repliceerbaarheid en overdraagbaarheid
De resultaten verkregen tijdens en na afloop van het project zullen worden gedeeld met potentiële partners en industrieën. De ontwikkelde technieken zullen worden geëvalueerd in nieuwe toepassingen.

Actie C 1: evaluatie van de impact op het milieu
Om het verschil in impact op het milieu te evalueren tussen de verwerking van voormalige levensmiddelen tot diervoeders en de huidige productie van diervoeders uit primaire grondstoffen, moeten passende instrumenten voor monitoring en beoordeling worden gekozen.

Actie C 2: Sociaal-economische beoordeling
Opstellen van een sociaal-economische analyse ( SEA ) om de sociaal-economische impact van de projectacties voor de plaatselijke economie en bevolking tijdens en na het project te beoordelen.

Actie C 3: monitoring van de key LIFE-project indicatoren
Er wordt relevante informatie verzameld over deze indicatoren en dit op projectniveau. Deze actie hangt nauw samen met de acties C 1 en C 2.

Actie D 1: Verspreiding van en communicatie met het grote publiek en belanghebbenden
Deze activiteiten zijn gericht op de verspreiding van informatie over de doelstellingen van het project, de industriële resultaten en de milieu-/sociaal-economische effecten. De verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten zullen bij een zo breed mogelijk publiek plaatsvinden.

Actie D 2: Technische verspreiding en communicatie
De technische verspreiding zal erop gericht zijn andere bedrijven ertoe aan te zetten hun productieprocessen duurzamer te maken en de circulaire economie te ondersteunen.

Actie E 1 : projectbeheer
Het projectmanagementteam bestaat uit een projectdirecteur, een projectmanager, technische managers, kwaliteitsmanagers, bedrijfsontwikkelaars en beheerders. De projectmanagementgroep zal het project en de vooruitgang ervan nauwlettend volgen en de ondervonden problemen opvolgen.

Actie E 2: Plan na LIFE
Deze actie beschrijft de initiatieven om het effect van LIFE F3 te verlengen en de duurzaamheid en voortzetting van de projectresultaten te garanderen.

An aerial view from farmland and fields

VOORNAAMSTE VERWEZENLIJKINGEN.

Er is een intensief testprogramma en een gedetailleerde studie uitgevoerd voor het uitpakken van complex verpakte goederen.
Wij hebben onze productielijnen met succes verbeterd en een uitpakcapaciteit op industriële schaal bereikt. Er moeten echter nog verdere tests worden uitgevoerd op specifieke verpakte goederen zoals diepvriesproducten.
Ook zullen verdere tests worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van ontvangen goederen.

Wij hebben onze testproductielijn in Frankrijk met succes gebruikt om de thermische behandeling van complexe voormalige levensmiddelen te testen.
Dankzij de resultaten die in de eerste helft van het project zijn behaald, is het bedrijf ervan overtuigd dit op gecontroleerde manier op industriële schaal te kunnen uitvoeren.

Door monitoring en weging van de hoeveelheid voormalige levensmiddelen, zijn reeds interessante gegevens verzameld en zal bij de voedselproducenten bewustwording ontstaan over productie van voedselverliezen en afvalvermindering.

Wat betreft de resultaten op het vlak van publieke bekendheid en verspreiding, heeft het bedrijf veel inspanningen geleverd: er warden krantjes verspreid om de markt te informeren over ons eindproduct, we namen deel aan twee beurzen in Frankrijk waar we een prijs ontvingen voor ons innovatieve nieuwe product.  
Er werden artikelen gepubliceerd in verschillende internationale tijdschriften.

Voor de verspreiding van het LIFE-project is gebruik gemaakt van promotiemateriaal zoals banners, displays en mededelingborden.

Het projectmanagementteam hield toezicht op de voortuitgang en de resultaten van het project.
Alle kwesties en problemen werden beoordeeld.

Er zijn correcties en verdere acties uitgevoerd en de tussentijdse doelstellingen zijn bereikt.
 

TIJDLIJN.

Trotec LIFE tijdlijn.

    2020 2021 2022 2023
B. Uitvoeringsacties   I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
  B1. Demonstratie van een uitpaksysteem                                                                                                                    
  B2. Demonstratie van de verwerking van nieuwe stromen voormalige levensmiddelen                                                                                                                                
  B3. Nieuw 4.0 IT-systeem                                                                                                                                
  B4. Duurzaamheid en voortzetting van het project                                                                                                                                
  B5. Repliceerbaarheid en overdraagbaarheid                                                                                                                                
C. Toezicht op het effect van de projectacties                                                                                                                                  
  C1. Evaluatie van de impact op het milieu                                                                                                                                
  C2. Sociaal-economische beoordeling                                                                                                                                
  C3. Monitoring van de key LIFE-project indicatoren                                                                                                                                
D.Publieksvoorlichting en verspreiding van de resultaten                                                                                                                                  
  D1. Verspreiding van en communicatie met het grote publiek en belanghebbenden                                                                                                                                
  D2. Technische verspreiding en communicatie                                                                                                                                
E. Projectbeheer                                                                                                                                  
  E1. Projectbeheer                                                                                                                                
  E2. Plan na LIFE