Terms of Service

Lees volgende voorwaarden grondig door voordat u gebruik maakt van onze diensten.

Akkoord gaan met deze voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Trotec NV ("Bedrijf", "wij", "ons" of "onze"), aangaande uw toegang tot en gebruik van de website life.trotec.be en elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele toepassing die verband houdt met, gelinkt is aan of op een andere manier verbonden is met de "Site". U gaat ermee akkoord dat u door de toegang tot de Site, deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat om aan deze gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ERVAN ONMIDDELLIJK STOPZETTEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de site kunnen worden geplaatst, zijn hierin uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkte" datum van deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. U zult geen specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie naar of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de Site te bezoeken vanuit andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich registreren. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site onze eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's daarin (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door het auteursrecht en handelsmerkrecht en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten rond de oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale conventies. De Content en de Merken worden op de Site "in de huidige staat" uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merk worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar gemaakt, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend om toegang te krijgen tot de Site en deze te gebruiken en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Content waartoe u op de juiste wijze toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Content en de Merken.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door gebruik te maken van de Site, verklaart en garandeert u dat:  (1) u de wettelijke bevoegdheid heeft en dat u zich aan deze gebruiksvoorwaarden zult houden; (2) u geen minderjarige bent in het rechtsgebied waarin u verblijft; (3) u de Site niet zult betreden via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site niet in strijd zal zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel ervan) te weigeren.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet betreden of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, behalve dewelke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.
Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord volgende zaken niet te doen:

 1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. Het omzeilen, uitschakelen of op andere wijze in de weg staan van veiligheidskenmerken van de Site, inclusief kenmerken die het gebruik of kopiëren van welke Inhoud dan ook voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de Inhoud die deze bevat afdwingen.
 3. Het in diskrediet brengen van, aantasten van, of anderszins schade toebrengen aan, naar onze mening, ons en/of de Site.
 4. Gebruik maken van alle informatie verkregen van de Site om een ander persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 5. De Site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Site gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
 7. Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), die het ononderbroken gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van de Site door een partij verstoren of het gebruik, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigen, verstoren of hinderen.
 8. Het gebruik van het systeem automatiseren, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te sturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.
 9. Het auteursrecht of andere eigendomsrechten bij bepaalde inhoud verwijderen.
 10. Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van materiaal dat fungeert als een passief of actief informatieverzamel- of overdrachtsmechanisme, met inbegrip van maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve inzamelingsmechanismen" of "pcms").
 11. Het interfereren met of verstoren van de Site of de netwerken of diensten die met de Site verbonden zijn of een te grote belasting voor de Site veroorzaken.
 12. Proberen om maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 13. De software van de Site kopiëren of aan passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 14. Ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site bevat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.
 15. Het gebruiken, lanceren, ontwikkelen of distribueren van u een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een spider, robot, cheat utility, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Site, of het gebruik of de lancering van een ongeoorloofd script of andere software, behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaard zoekmachine of internetbrowser,
 16. Een aankoopagent of inkoopagent gebruiken om aankopen te doen op de Site.
 17. Onbevoegd gebruik maken van de Site, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mails, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
 18. De Site gebruiken als onderdeel van een poging om te concurreren met ons of op andere wijze de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomstengenererende activiteit of commerciële onderneming.

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN 

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan, of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden naar ons of op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, grafieken, commentaar, suggesties, of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen" genoemd). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden.

Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. Wanneer u bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat:

 1. De creatie, distributie, transmissie, openbare weergave of uitvoering, en de toegang tot, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, het octrooi, het handelsmerk, het handelsgeheim of de morele rechten van derden.
 2. U bent de maker en eigenaar van of heeft de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, releases en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op enige wijze die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.
 3. U heeft de schriftelijke toestemming, vrijgave, en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen aan de naam of de gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om de opname en het gebruik van uw bijdragen op enigerlei wijze overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden mogelijk te maken.
 4. Uw Bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
 5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, kwaadwillig of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
 8. Uw bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een bepaalde persoon of klasse van mensen te bevorderen.
 9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, voorschrift of regel.
 10. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met de privacy of publiciteitsrechten van derden.
 11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie van iemand onder de leeftijd van 18 jaar vraagt of mensen onder de leeftijd van 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
 12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 13. Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
 14. Uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, of met enige toepasselijke wet- of regelgeving.
 15. Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE

Door het plaatsen van uw Bijdragen op enig deel van de Site, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, retiteren, archiveren, opslaan, cache, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, herformatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), en distribueren van dergelijke Bijdragen (met inbegrip van, zonder beperking, uw beeld en stem) voor enig doel, commercieel, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken van, of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en het verlenen en autoriseren van sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op alle nu bekende of nog te ontwikkelen vormen, media of technologie en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle door u verstrekte handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen, en u garandeert dat de morele rechten niet op een andere manier in uw Bijdragen zijn gehandhaafd.

Wij doen geen aanspraak op enig eigendomsrecht over uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of vertegenwoordigingen in uw Bijdragen op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen op de Site en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord ons te ontheffen van enige en alle verantwoordelijkheid en zich te onthouden van enige juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.  

Wij hebben het recht, naar eigen en absolute discretie, (1) om bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om bijdragen te hercategoriseren om ze te plaatsen op meer geschikte locaties op de Site; en (3) om bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en onze en alleen onze eigendom worden. Wij zijn eigenaar van de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht om deze inzendingen onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert dat dergelijke Inzendingen origineel zijn bij u of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen beroep op ons kan worden gedaan wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van een eigendomsrecht in uw Inzendingen. 

WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten (of u kan via de Site worden gestuurd) naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die toegankelijk zijn via de Site of inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd vanaf de Site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, mate van grof taalgebruik, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidsregels van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden houdt geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons in. Als u besluit de Site te verlaten en de Websites van derden te bezoeken of enige Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het toepasselijke beleid, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u vanaf de Site gebruikt of installeert, door te nemen. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen gebeuren via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij plaatsvinden. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van eventuele door u geleden verliezen of schade die u wordt berokkend in verband met of als gevolg van inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

WEBSITEBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting: (1) de Site te controleren op overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan de wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang te weigeren, te beperken tot, de beschikbaarheid te beperken van, of (voor zover technologisch haalbaar) een van uw Bijdragen of een deel daarvan uit te schakelen; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen te verwijderen van de Site of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de Site te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

Wij geven om privacy en veiligheid van gegevens. Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met ons Privacybeleid dat op de Site is geplaatst en dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat de Site wordt gehost in België. Als u de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in België, dan draagt u uw gegevens over aan België en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in België.

AUTEURSRECHTSCHENDINGEN

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat op of via de Site beschikbaar is, inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, dan verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw Kennisgeving zal worden verzonden naar de persoon die het materiaal in de Kennisgeving heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u op grond van de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een onjuiste voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Als u dus niet zeker weet of materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar de site verwijst, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen om eerst contact op te nemen met een advocaat.

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (MET INBEGRIP VAN HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN EEN PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ENIG MOMENT HEEFT GEPLAATST, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden zich te registreren en een nieuwe account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens die derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civiel- en strafrechtelijke vervolging en het instellen van een gerechtelijk bevel.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de gehele of een deel van de Site te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.  

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Het is mogelijk dat we hardware, software of andere problemen ondervinden of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site te allen tijde of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens enige onderbreking of stopzetting van de Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

RECHTEN VAN DE OVERHEID

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Als u uw gewone verblijfplaats in de EU heeft en u bent een consument, dan beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de verplichte bepalingen van het recht van het land waar u verblijft. Trotec NV en uzelf komen overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Veurne, wat betekent dat u een vordering kunt indienen om uw rechten op bescherming van de consument met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden te verdedigen in België, of in het EU-land waar u verblijft.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en collectief, de "Geschillen") die door u of ons (individueel, een "Partij" en collectief, de "Partijen") worden gebracht, te beheersen, komen de Partijen overeen om eerst te proberen te onderhandelen over een Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel gedurende ten minste dertig (30) dagen voor het begin van een arbitrageprocedure. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na een schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindende arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de betrekkingen tussen de partijen bij deze overeenkomst zal worden beslecht door één arbiter, die zal worden gekozen overeenkomstig het arbitragereglement en het huishoudelijk reglement van het Europees Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage dat gevestigd is in Straatsburg en dat van kracht is op het moment dat het verzoek om arbitrage wordt ingediend, en waarvan de aanneming van deze clausule een aanvaarding inhoudt. De zetel van de arbitrage is Veurne, België. De procedure wordt gevoerd in het Nederlands. De toepasselijke regels van materieel recht zijn het recht van België.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat eventuele arbitrage beperkt blijft tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover de wet dit toestaat, (a) wordt geen arbitrage samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil te arbitreren op basis van een groepsactie of om gebruik te maken van procedures voor collectieve rechtsvorderingen; en (c) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen aanhangig te maken.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onder de bovengenoemde bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage vallen: (a) geschillen die gericht zijn op de handhaving of bescherming van, of over de geldigheid van, een van de intellectuele-eigendomsrechten van een partij; (b) geschillen die verband houden met of voortvloeien uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, schending van de persoonlijke levenssfeer of ongeoorloofd gebruik; en (c) vorderingen tot het opleggen van een rechterlijk bevel. Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen een geschil te beslechten dat onder dat deel van deze bepaling valt dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de hierboven genoemde rechtbanken, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Site te allen tijde te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE VERZENDING NAAR OF VAN DE SITE, (5) ALLE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ALLE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA DE SITE TER BESCHIKKING IS GESTELD. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, GOEDKEURING, GARANTIE OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN PRODUCT OF DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, EEN HYPERLINKED WEBSITE, OF EEN WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN EEN DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EENDER WELK MEDIUM OF IN EENDER WELKE OMGEVING, DIENT U UW GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG TE ZIJN WAAR NODIG.

BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, filialen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, vordering of eis, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten, door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) een openlijk schadelijke handeling ten aanzien van een andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, samen te werken met onze verdediging van dergelijke vorderingen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze schadeloosstelling zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site stuurt om de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routineback-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u doorgeeft of die betrekking hebben op enige activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht om tegen ons op te treden als gevolg van een dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische records vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten met andere dan elektronische middelen. 

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor zover de wet dat toestaat. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim om te handelen, veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Indien een bepaling of deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit ze te hebbenopgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweren die u hebt op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

NEEM CONTACT MET ONS OP

 
Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen: 

Trotec NV

Albert I Laan 21
Veurne, West-Vlaanderen 8630
België